Kişisel Verilerin Korunması

Derneğimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Paylaşımcı Toplum Derneği olarak olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Paylaşımcı Toplum Derneği, yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye bu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kullanıcı’nın kişisel verileri; 

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  Kullanıcı’nın  kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Kullanıcı’ya tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,
 • Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi Paylaşımcı Toplum Derneği’nin içeriğini geliştirmesi,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Paylaşımcı Toplum Derneğine ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği  etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Sosyal Yardım ve Burs başvuruları,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında  Kullanıcı’ya bildirilecek sair amaçlarla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

Faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, sosyal yardım projelerinin yürütüldüğü kamu ve özel kişi ve kurumlar, bağışçı ve gönüllülerimize,

Sosyal hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, proje ortaklarımıza, bağışçı ve gönüllülerimize,

İlgili mevzuat hükümlerine göre sosyal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,

Sosyal yardım proje ve hizmetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,  bağışçı ve gönüllülerimize

Derneğimizin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

Derneğimizin faaliyet konularını ve sosyal hizmet projelerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,

Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına, Vergi Dairesi’ne,

Mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla proje ortaklarımıza, şubelerimize, tedarikçilerimize, T.C. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne

Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan firmalara,

Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

Faaliyetlerimizin ve yardım kampanyalarımızın tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla proje ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimiz veya Derneğimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, bağışçı ve gönüllülerimizden, tedarikçilerimizden ve proje ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, İnsan Hakları, Sosyal Yardım vb.   niteliğindeki faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Derneğimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Derneğimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Derneğimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği   

İnternet Adresi: www.paylasimcitoplum.org                            

Telefon Numarası : 0224 249 63 82

E-Posta Adresi: info@paylasimcitoplum.org

Adres : Karaman Dernekler Yerleşkesi Karaman Mh. Tuna Cd. Fulya Sk. No:1 Nilüfer/Bursa

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu